post

FR is recruiting new officials

Eng. below

FR söker nya funktionärer till flertalet rum samt styrelseledamöter!
Vill du vara en del av en viktig aktör där du kan påverka ditt boende, hyror och gemensamma utrymmen? FR arbetar med Chalmers studentbostäder för att förbättra hyresgästernas boende, hyresförhandlar varje år, anordnar aktiviteter för boenden och ansvarar för diverse aktivitetsrum. 

Just nu söker vi rumsansvariga till följande rum:
– FRitids, fest- och gemensamhetslokal
– FRio, Biorummet på blåelden
– Syrummet, syrum på Emilsborg
En rumsansvarig ska sköta om sitt rum däribland administrativa uppgifter så som accesser, introduktioner och utveckling. Man utför lättare underhåll i form av utbyte av sliten utrustning och lättare städning vid behov. Man deltar även på FR-möten en gång i månaden där man har möjlighet att påverka FRs gemensamma verksamhet och ansöka om budget för projekt. 

Att vara med i FR är ett idéellt uppdrag med många fördelar. Kostnadsfri användning av festlokal, bokningsförtur och access till alla aktivitetsrum, arbetsmat, gedigna teambuilding-aktiviteter, tillgång till elbilspoolen och möjlighet att vara med under hyresförhandlingar med CSB. Arbetet ger en stor frihet och vi i styrelsen uppmanar alltid våra funktionärer till att tänka stort kring rumsutveckling och aktiviteter för hyresgäster.  

Till styrelsen söker vi folk till följande poster:
– Vice Ordförande, sköter kontakten mellan styrelse och rumsansvariga och planerar teambuilding. 
– Sekreterare, PR-ansvarig samt ansvarar för att mötesprotokoll finns, undertecknas av justerare och arkiveras.
– Eventansvarig, ansvarar för planering av evenemang som FR håller för hyresgäster, så som vår- och vinterfest och diverse mindre aktiviteter.
Styrelsen har samma samma fördelar som rumsansvariga med vissa tillägg. Styrelsen träffar representanter från CSB en gång i månaden där man samråder kring diverse projekt, styrelsen träffas varannan vecka och håller FR-möten en gång i månaden. 

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss via rekrytering@fortroenderadet.se. Intervjuer sker löpande.

ENG

FR is looking for new officials for rooms and board members!
Do you want to be part of an important player where you can influence your housing, rents and common areas? FR works with Chalmers studentbostäder to improve the tenants’ housing, negotiates rent every year, arranges activities for tenants and is responsible for various activity rooms.

We are currently looking for room managers for the following rooms:
– FRitids, party and community space
– FRio, cinema room at blåelden
– The sewing room, sewing room at Emilsborg
A room manager must take care of his/her room, including administrative tasks such as accesses, introductions and development. Easier maintenance is performed in the form of replacement of worn equipment and easier cleaning if necessary. You also participate in FR meetings once a month where you have the opportunity to influence FR’s joint activities and apply for a budget for projects.

Being part of FR is a non-profit assignment with many benefits. Free use of party room, booking priority and access to all activity rooms, work food, solid team building activities, access to the electric car pool and the opportunity to participate in rental negotiations with CSB. The work gives a great deal of freedom and we on the board always encourage our functionaries to think big about room development and activities for tenants.

For the board, we are looking for people for the following positions (Swedish speaking required):
– Vice Chairman, handles the contact between the board and room managers and plans team building.
– Secretary, PR manager and responsible that meeting minutes are available, signed by adjusters and archived.
– Event manager, responsible for planning events that FR holds for tenants, such as spring and winter parties and various smaller activities.
The board has the same benefits as room managers with certain supplements. The board meets with representatives from CSB once a month where they consult on various projects, the board meets every other week and holds FR meetings once a month.

If you are interested and want to know more, you are welcome to contact us via rekrytering@fortroenderadet.se.
Interviews take place on an ongoing basis.