Sewing Room introducion 3/11 & 8/11

The sewing room is once again holding introductions for all interested. There will be two available times for introduction, that being 3/11 and at 18:00 and 8/11 at 18:00.

Gathering will take place at Gibraltargatan 92 on plane -3 by the elevator so make sure to be on time! In order to sign up for the introduction please fill out this forum.

If you have further questions or are unable to participate, you can always contact sy@fortroenderadet.se or join the official slack channel

Sewing Room Introduction 24/3 and 29/3

The sewing room located at Emilsborg is once again open! In order to get access to the room and its equipment you first need to attend a shorter introduction (link to forum). There will be two available times for the introduction so pick the one that works the best for you.

Where: Gibraltargatan 92, floor -2

When: 24th March 19:00 & 29 March 18:00 (you only attend one of the introductions)

Tenant Meeting 6/3 2022

**ENG BELOW**
 
Förtroenderådet bjuder nu in till hyresgästmöte den 6 mars 2022 kl 16:00.
Vi bjuder de som närvarar vid mötet på mat, mer info ang matpref kommer.
Vid hyresgästmötet kommer frågor om ansvarsfrihet för förra årets styrelse, val av valberedning för 2021 att tas upp och revisorn kommer ge ett utlåtande över det gångna året. Givetvis kommer det även finnas möjlighet för att ta upp motioner eller egna frågor. (instruktioner för hur du väcker en motion finns i kallelsen som skickades på mail)
 
Var: FRitids på Gibraltargatan 78 (till höger om trappan upp till receptionen)
När: söndag 6 mars kl 16:00
 
Är du intresserad av att göra din röst hör? Fyll gärna i formulär nedan så vi kan uppskatta antalet deltagare: 
https://forms.gle/Q6Znki8nLKSmBPo6A
 
**ENG**
 
Förtroenderådet now invites you to the tenant’s spring meeting on March 6th, 2022 at 16:00.
At the tenant meeting, we will discuss the discharge of last year’s board, as well as the election of the nomination comittee. Finally, the auditor will give his thoughts on the economic report of 2021. Of course, there will also be the opportunity to take up your own questions or raise motions (instructions on how to raise a motion are found in the email that has been sent out regarding the meeting).
 
Where: FRitids on Gibraltargatan 78 (to the right of the stairs up to the reception)
When: Sunday, March 6th at 16:00.
 
Are you interested in geting your voice heard? Please fill out this form so we can estimate the number of participans:
https://forms.gle/Q6Znki8nLKSmBPo6A
post

Cinema room (FRio) introduction

Hey!

On the 24/11 at 17:15 you who are interested to get access to the Cinema Room welcome for an introduction. The introduction will take about 30-60 minutes depending on how many will show up due to that the room contract will be signed on site.

Where?: Entrance of Blåelden, Doktor Wigahrds gata 2.

All you have to do before the introduction is fill in the form (link) before 19/11 at 23:59 so we know how many will come. If you have any questions, contact the Cinema room responsible via biorum@fortroenderadet.se

Minutes from latest tenant meeting

Hello!

Below you will find the minutes from the last tenant meeting that took place on 31 / 10-21. Due to the low number of participants, the meeting could not be declared decision-making, which means that you as members have 14 days to appeal the decisions made at the meeting and a new meeting will be held. If no appeal is made, the decisions remain and no new meeting will be held.

The appeal is made by sending an email to fr@fortroenderadet.se.

Protocol – 2021-10-31

Information regarding the bike clearance 2021

The 2021 bike clearance will be done during the weekend 12-13/6 on all bike parkings and in all storage rooms on Chalmers studentbostäder´s properties. If you know that you have a bike parked at any of these locations, make sure that you have take off the blue notice from the bike before the clearance.

A bike sale will be held on Saturday 19/6 at 13:00-16:00 behind building 80 on Emilsborg (outdoors). The bikes are sold in current condition at a cost of 20 SEK. 

If you have any questions please email cyklar@fortroenderadet.se 

post

FR is recruiting new officials

Eng. below

FR söker nya funktionärer till flertalet rum samt styrelseledamöter!
Vill du vara en del av en viktig aktör där du kan påverka ditt boende, hyror och gemensamma utrymmen? FR arbetar med Chalmers studentbostäder för att förbättra hyresgästernas boende, hyresförhandlar varje år, anordnar aktiviteter för boenden och ansvarar för diverse aktivitetsrum. 

Just nu söker vi rumsansvariga till följande rum:
– FRitids, fest- och gemensamhetslokal
– FRio, Biorummet på blåelden
– Syrummet, syrum på Emilsborg
En rumsansvarig ska sköta om sitt rum däribland administrativa uppgifter så som accesser, introduktioner och utveckling. Man utför lättare underhåll i form av utbyte av sliten utrustning och lättare städning vid behov. Man deltar även på FR-möten en gång i månaden där man har möjlighet att påverka FRs gemensamma verksamhet och ansöka om budget för projekt. 

Att vara med i FR är ett idéellt uppdrag med många fördelar. Kostnadsfri användning av festlokal, bokningsförtur och access till alla aktivitetsrum, arbetsmat, gedigna teambuilding-aktiviteter, tillgång till elbilspoolen och möjlighet att vara med under hyresförhandlingar med CSB. Arbetet ger en stor frihet och vi i styrelsen uppmanar alltid våra funktionärer till att tänka stort kring rumsutveckling och aktiviteter för hyresgäster.  

Till styrelsen söker vi folk till följande poster:
– Vice Ordförande, sköter kontakten mellan styrelse och rumsansvariga och planerar teambuilding. 
– Sekreterare, PR-ansvarig samt ansvarar för att mötesprotokoll finns, undertecknas av justerare och arkiveras.
– Eventansvarig, ansvarar för planering av evenemang som FR håller för hyresgäster, så som vår- och vinterfest och diverse mindre aktiviteter.
Styrelsen har samma samma fördelar som rumsansvariga med vissa tillägg. Styrelsen träffar representanter från CSB en gång i månaden där man samråder kring diverse projekt, styrelsen träffas varannan vecka och håller FR-möten en gång i månaden. 

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss via rekrytering@fortroenderadet.se. Intervjuer sker löpande.

ENG

FR is looking for new officials for rooms and board members!
Do you want to be part of an important player where you can influence your housing, rents and common areas? FR works with Chalmers studentbostäder to improve the tenants’ housing, negotiates rent every year, arranges activities for tenants and is responsible for various activity rooms.

We are currently looking for room managers for the following rooms:
– FRitids, party and community space
– FRio, cinema room at blåelden
– The sewing room, sewing room at Emilsborg
A room manager must take care of his/her room, including administrative tasks such as accesses, introductions and development. Easier maintenance is performed in the form of replacement of worn equipment and easier cleaning if necessary. You also participate in FR meetings once a month where you have the opportunity to influence FR’s joint activities and apply for a budget for projects.

Being part of FR is a non-profit assignment with many benefits. Free use of party room, booking priority and access to all activity rooms, work food, solid team building activities, access to the electric car pool and the opportunity to participate in rental negotiations with CSB. The work gives a great deal of freedom and we on the board always encourage our functionaries to think big about room development and activities for tenants.

For the board, we are looking for people for the following positions (Swedish speaking required):
– Vice Chairman, handles the contact between the board and room managers and plans team building.
– Secretary, PR manager and responsible that meeting minutes are available, signed by adjusters and archived.
– Event manager, responsible for planning events that FR holds for tenants, such as spring and winter parties and various smaller activities.
The board has the same benefits as room managers with certain supplements. The board meets with representatives from CSB once a month where they consult on various projects, the board meets every other week and holds FR meetings once a month.

If you are interested and want to know more, you are welcome to contact us via rekrytering@fortroenderadet.se.
Interviews take place on an ongoing basis.

Introduction for the Project room

[English below]

Hejsan Allihopa!
Nästa torsdag (20/5) 18.00 kommer det hållas en introduktion till projektrummet, som man deltar på för att få tillgång till rummet! Rummet har en större 3D-skrivare, en rejäl arbetsbänk, en lödstation och mer. Introduktionen kommer att ske online via Discord. Anmäl er genom att skicka ett mail till projektrum@fortroenderadet.se med ämnesraden “Intro v20”. En länk kommer skickas ut 30min innan tillfället till alla som anmält sig. Om ni har några frågor inför introt eller om rummet, inkludera gärna dessa i mailet!

Hoppas vi ses där!
/Projektrumsansvarig i FR
______________________________________

Hello everyone!
On Thursday (20/5) 18.00 there will be an introduction to the projectroom, which you have to attend to get access to the room! The room has a larger 3D-printer, a sturdy workbench, a soldering station and more. The introduction will be held online through Discord. To sign up, send an email to projektrum@fortroenderadet.se with the subject “Intro v20”. A link will be sent out 30min before the introduction to all those who signed up. If you have any questions regarding the intro or the room, include these in the mail!

Hope to see you there!
/Project room manager in FR

post

Flyttstädning

Som ni kanske hört/läst har rutinerna kring flyttstädningen har varit under diskussion.
 
Så modellen ser ut idag så gör städfirman en städbesiktning efter att hyresgästen lämnat lägenheten. Brister som går att åtgärdas på mindre än 30 minuter åtgärdas på bekostnad av Chalmers Studentbostäder (CSB). Av de 1000 personer som flyttar ut per år debiteras endast ca 70 för extra städ. Dessa ca 70 ärenden har CSB granskat noga, med krav på dokumentering av bristerna innan den utflyttande faktureras för något. Om CSB bedömer att städfirman har haft fel debiteras inte den utflyttande. För de flesta fungerar modellen bra då CSB står för de många men mindre åtgärder som utförs. Men för de som blir debiterade så känns det självklart inte rätt att det är samma personer som besiktigar och åtgärdar problemen.
 
Det är tydligt att det finns ett problem med modellen, någonting som CSB håller med oss om nu när de har fått eran feedback. CSB är faktiskt väldigt måna om att alla som bor hos dem ska tycka om att göra det. Men de problem som existerar kan de inte göra någonting åt om de inte känner till de. T.ex. har de fått många färre klagomål på den nuvarande modell än deras tidigare modell när bovärdarna besiktigade och de utflyttande fick chanser på sig att städa om. Det är därför viktigt att ni skriver till CSB (eller oss) om problem som ni upplever.
 
CSB har redan påbörjat arbetet med att ändra modellen, men förändring kommer inte på en natt. Vi har regelbunden kontakt med CSB och kommer fortsätta försöka hitta en både rättvis och effektiv modell tillsammans.